แสดงรายละเอียดข่าวการสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562

การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562

ดวยสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหประเทศตาง ๆ ต้องมีมาตรการดูและสุขภาพของประชาชนพรอมกับการควบคุมการแพรกระจายของโรค อันสงผลกระทบต่อการศึกษา ในทุกระดับ และเปนวงกวางในดานอื่น ๆ คณะนิติศาสตรตระหนักถึงผลกระทบของนักศึกษาที่ไดรับจากสถานการณ์การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงได้กำหนดมาตราการแนวทางในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบของการสนับสนุนทุนการศึกษา จากงบประมาณเงินรายได้ และจากการบริจาคของบริษัท,มูลนิธิ,หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลต่างๆ

  ในการนี้ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562 สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ https://bit.ly/2zvA4I7โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.  คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
1.1  เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562
1.2  เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
1.3  เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
1.4  เป็นผู้ปฏิบัติตัวตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

2.  วิธีการและกำหนดการรับสมัคร
2.1 กรอกข้อมูลการรับสมัครที่ Google form ตามลิงค์ https://bit.ly/2zvA4I7
หรือ สแกน QR CODE

2.2 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1- 12 พฤษภาคม 2563

//3. หลักฐานประกอบ....


3.  หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษาที่ต้อง Upload ไปยัง Google form
3.1  รูปถ่ายหน้าตรงของนักศึกษา
3.2  รูปถ่ายบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
3.3  หลักฐานเพื่อแสดงว่า ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เท่าที่จะนำเสนอได้ เช่น
3.3.1  ใบรับรองเงินเดือนของผู้ปกครอง ก่อน และหลัง ที่ได้รับผลกระทบ
3.3.2  เอกสารการสั่งปิดสถานประกอบการ
3.3.3  รูปภาพ,คลิปวิดีโอ แสดงหลักฐาน ที่ได้รับผลกระทบ ต่ออาชีพ หน้าที่ การงาน รายได้
3.3.4  เอกสารหรือ พยานวัตถุอื่นใด ที่สามารถยืนยันได้ว่านักศึกษาหรือครอบครัวได้รับผลกระทบ

4.  ประกาศรายชื่อนักศึกษา,กำหนดการ,วิธีการ ที่เข้ารับการสัมภาษณ์
จะประกาศให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ