แสดงรายละเอียดข่าวแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

แนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

แถลงข่าว แนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแถลงข่าว แนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี และตัวแทนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการแถลงฯ เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563 ณ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ในด้านการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลดค่าเล่าเรียน ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 4,500 บาท ต่อภาคการศึกษา ในภาคฤดูร้อนปี 2562 จำนวน 2,250 บาทต่อภาคการศึกษา และหลักสูตรที่มีค่าเล่าเรียนเกิน 45,000 บาท ลดค่าธรรมเนียม 10% ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังลดค่าหอพักนักศึกษา (หอใน) ลดค่าธรรมเนียม 10% รวมถึงมีทุนการศึกษา ช่วยนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบแบบให้เปล่ามากกว่า 150 ล้านบาท และทุนช่วยเหลือนักศึกษา สำหรับผ่อนผันค่าธรรมเนียม ค่าหอพัก ค่าครอบชีพ จำนวน 250 ล้านบาท

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ