แสดงรายละเอียดข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถตู้ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถตู้ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถตู้ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้ไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น
รถตู้ไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอชดีเจ มอเตอร์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ