แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม IATSS Forum 2564

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม IATSS Forum 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม IATSS Forum 2564

ด้วย The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65 และ 66 เพื่อเข้ารับการอบรมและเรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านเทคโนโลยี วัฒนธรรม และ สังคม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 44 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และ เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564

อนึ่ง ผู้ที่สนใจสมัครทุน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. อายุระหว่าง 25-35 ปีบริบูรณ์ มีงานประจำ และมีความชำนาญงานในสาขาที่ทำ (รวมถึงธุรกิจส่วนตัว) มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
2. มีทักษะภาษาอังกฤษดี
3. สามารถเดินทางคนเดียวได้
4. พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร (44 วัน)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถจัดทำเอกสารใบสมัคร และส่งมายังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร 02-278-8400 ต่อ 1821, 02-298-5646 E-mail: deqpinter1978@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.deqp.go.th , www.iatssforum.jp/en/


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ