แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Universiti Brunei Darussalam Fall 2020 (หมดเขตรับสมัคร 27 เมษายน 2563)

โครงการแลกเปลี่ยน Universiti Brunei Darussalam Fall 2020 (หมดเขตรับสมัคร 27 เมษายน 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Universiti Brunei Darussalam Fall 2020 (หมดเขตรับสมัคร 27 เมษายน 2563)

ด้วย Universiti Brunei Darussalam เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือ TOEFL 550 หรือเทียบเท่า เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่นค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายเดือน ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่https://ubd.edu.bn/admission/international-exchange/ubd-student-exchange-programme/
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1890
เอกสารการสมัคร

CMU Student Exchange Application Form
UBD Application Form
Copy of valid passport.
Certificate of enrollment in home university.
Copy of Official academic transcripts
Copy of English Proficiency Test Score

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 27 เมษายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ