แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR รถตู้ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ

เอกสารประกวดราคาซื้อ

ขอบเขตของงาน TOR

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ