ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR รถตู้ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ

เอกสารประกวดราคาซื้อ

ขอบเขตของงาน TOR