ประชาสัมพันธ์ เรื่องการ Take Home Exam สำหรับนักศึกษาวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันฯ ในภาคการศึกษา 2/2562

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการ Take Home Exam สำหรับนักศึกษาวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันฯ ในภาคการศึกษา 2/2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการ Take Home Exam สำหรับนักศึกษาวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันฯ ในภาคการศึกษา 2/2562

ถึงนักศึกษาวิชากฎหมายการแข่งขัน ภาคการศึกษา 2/2562 ทุกคน

ด้วยสภาวะการณ์แพร่ระบาดของโรค โควิด 19 อาจารย์จำเป็นต้องดำเนินการประเมินคะแนนปลายภาคในรูปแบบ Take Home Exam

โดยอาจารย์จะเผยแพร่ข้อสอบในระบบ CMU KC Module ให้และให้นักศึกษาทำการตอบข้อสอบภายในระยะเวลากล่าวคือ

เรืิ่มเวลา 9.00 น. วันที่ 18 เมษายน 2563 – เวลา 18.30 วันที่ 28 เมษายน 2563

ขอให้นักศึกษา ส่งคำตอบทาง อิเล็คโทรนิกส์ ผ่าน CMU KC module