ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนิภรณ์ ฝ่ายชาวนา

ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนิภรณ์ ฝ่ายชาวนา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนิภรณ์ ฝ่ายชาวนา
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 592010017
ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น
ประจำคณะนิติศาสตร์
ปีการศึกษา 2562