ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม  คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะนิติศาสตร์
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม
คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562


ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษาฯโดยนำสำเนาบัตรนักศึกษาจำนวน 1 ฉบับ และสำเนาหมายเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(Book Bank) เพื่อจัดทำหลักฐานการรับทุนการศึกษาฯ ที่งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 เมษายน 2563