ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR รถตู้ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2)

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR รถตู้ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR รถตู้ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว