แสดงรายละเอียดข่าวประกาศยกเลิกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย (ฝึกงาน) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศยกเลิกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย (ฝึกงาน) ประจำปีการศึกษา 2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศยกเลิกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย (ฝึกงาน) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศยกเลิกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย (ฝึกงาน) ประจำปีการศึกษา 2562

เนื่องจากสถานกาณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ หรือ โควิด-19 มีเพิ่มทวีความรุนเเรงและมีการเเพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของไวรัส ทางคณะมีความเห็นและเป็นกังวลกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ หรือ โควิด-19 จึงขอประกาศยกเลิกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย (ฝึกงาน) ประจำปีการศึกษา 2562

ซึ่งในขณะนี้ ทางคณะกำลังพิจารณาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกปฎิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างสูงสุด หากได้ผลสรุปเป็นประการใด คณะจะประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ