ประกาศยกเลิกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย (ฝึกงาน) ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศยกเลิกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย (ฝึกงาน) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศยกเลิกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย (ฝึกงาน) ประจำปีการศึกษา 2562

เนื่องจากสถานกาณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ หรือ โควิด-19 มีเพิ่มทวีความรุนเเรงและมีการเเพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของไวรัส ทางคณะมีความเห็นและเป็นกังวลกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ หรือ โควิด-19 จึงขอประกาศยกเลิกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย (ฝึกงาน) ประจำปีการศึกษา 2562 ออกไปก่อน

ทั้งนี้ คณะจะได้จัดทำหนังสือยกเลิกการฝึกงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในวันที่ 23- 31 มีนาคม 2563

ในกรณีที่คณะเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกปฎิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างสูงสุด คณะจะขอประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบอีกครั้งหนึ่ง