แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาฯ และ 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตอน 001, 801 ผู้สอน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศ สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาฯ และ 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตอน 001, 801 ผู้สอน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาฯ และ 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตอน 001, 801 ผู้สอน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศ สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177495 และ 177483 ตอน 001, 801 ผู้สอน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

-กระบวนวิชา 177495 ตอน 001, 801 ภาคปกติและภาคพิเศษ
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1401

-กระบวนวิชา 177483 ตอน 801 ภาคพิเศษ
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ