ประกาศ สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาฯ และ 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตอน 001, 801 ผู้สอน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาฯ และ 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตอน 001, 801 ผู้สอน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศ สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177495 และ 177483 ตอน 001, 801 ผู้สอน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

-กระบวนวิชา 177495 ตอน 001, 801 ภาคปกติและภาคพิเศษ
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1401

-กระบวนวิชา 177483 ตอน 801 ภาคพิเศษ
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1404