แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ช่องทางการสอนออนไลน์ กระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ผู้สอน ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศ ช่องทางการสอนออนไลน์ กระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ผู้สอน ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ช่องทางการสอนออนไลน์ กระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ผู้สอน ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับธุรกิจสาธารณูปโภค

 ทางอาจารย์ได้ดำเนินการเตรียมวิดีโอสอนหัวข้อ กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับธุรกิจสาธารณูปโภค โดยผ่านทาง Microsoft Stream

 ขอให้นักศึกษาโปรดเข้าไปศึกษาวิธีการใช้ Microsoft Stream ผ่านทาง เว็บลิ้งของ https://web.microsoftstream.com/video/4ac15c2f-be44-49c1-b61e-4148d29f85d7?list=studio
ทั้งนี้นักศึกษาสามารถใช้ ได้โดยการ Log in เข้าระบบ CMU ITSC ครับ

 ในส่วน เว็บลิ้งที่สอนหัวข้อของอาจารย์ดังกล่าวจะอยู่ตามลิ้ง- https://web.microsoftstream.com/video/4ac15c2f-be44-49c1-b61e-4148d29f85d7?list=studio

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ