แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 001, 801 ผู้สอน อาจารย์เพชรรัตน์ สพรั่งผล

ประกาศ สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 001, 801 ผู้สอน อาจารย์เพชรรัตน์ สพรั่งผล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 001, 801 ผู้สอน อาจารย์เพชรรัตน์ สพรั่งผล

ประกาศ สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 001, 801 ผู้สอน อาจารย์เพชรรัตน์ สพรั่งผล (อ.พิเศษ)

วัน พุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 16.30-17.30 น. ห้องประชุมใหญ่

หมายเหตุ เป็นการสรุปเนื้อหาก่อนปิดคอร์ส

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ