ประกาศ สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 001, 801 ผู้สอน อาจารย์เพชรรัตน์ สพรั่งผล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 001, 801 ผู้สอน อาจารย์เพชรรัตน์ สพรั่งผล

ประกาศ สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 001, 801 ผู้สอน อาจารย์เพชรรัตน์ สพรั่งผล (อ.พิเศษ)

วัน พุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 16.30-17.30 น. ห้องประชุมใหญ่

หมายเหตุ เป็นการสรุปเนื้อหาก่อนปิดคอร์ส