แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตราการสำหรับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตราการสำหรับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตราการสำหรับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) และ ประกาศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาการระบาด และสภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงปรับการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ