ประกาศร่าง TOR รถตู้ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง คณะนิติศาสตร์

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR รถตู้ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง คณะนิติศาสตร์

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR รถตู้ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่างขอบเขตของงาน

ประกาศร่าง TOR