แสดงรายละเอียดข่าวประกาศร่าง TOR รถตู้ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง คณะนิติศาสตร์

ประกาศร่าง TOR รถตู้ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง คณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศร่าง TOR รถตู้ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง คณะนิติศาสตร์

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR รถตู้ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่างขอบเขตของงาน

ประกาศร่าง TOR

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ