แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน ณ Universiti Kebangsaan Malaysia (หมดเขตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Universiti Kebangsaan Malaysia (หมดเขตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Universiti Kebangsaan Malaysia (หมดเขตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)

ด้วย Universiti Kebangsaan Malaysia ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2020 - 2021 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2563 - มกราคม 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application Form
2. Official Transcript (เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป)
3. Proof of English Proficiency Test Certified by Home University
4. Study Plan

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1874

ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ