แสดงรายละเอียดข่าวแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 2019

แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 2019 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 2019

ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยกระทรวงอุดมศึกษาฯ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาเสนอมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤติ นั้น กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาฯ พิจารณาจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงประสงค์ขอความร่วมมืออาจารย์/บุคลากรพิจารณาดำเนินการตามแนวปฏิบัติ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ