ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001 ภาคปกติ อาจารย์ คมศักดิ์ โตโภชนพันธุ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001 ภาคปกติ  อาจารย์ คมศักดิ์ โตโภชนพันธุ์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001 ภาคปกติ อาจารย์ คมศักดิ์ โตโภชนพันธุ์

วัน ศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 17.30-20.30 น. ห้องประชุมใหญ่