แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179443 กฎหมายกีฬา ตอน 001 และ 801 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179443 กฎหมายกีฬา ตอน 001 และ 801 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179443 กฎหมายกีฬา ตอน 001 และ 801 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179443 กฎหมายกีฬา ตอน 001 และ 801 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

วัน พฤหัสบดี ที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ