แสดงรายละเอียดข่าวLahore University of Management Sciences Fall 2020 (หมดเขต 30 มีนาคม 2563)

Lahore University of Management Sciences Fall 2020 (หมดเขต 30 มีนาคม 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Lahore University of Management Sciences Fall 2020 (หมดเขต 30 มีนาคม 2563)

ด้วยLahore University of Management Sciences ประเทศปากีสถาน เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี จำนวนไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ( 2 กันยายน 2563 – 21 ธันวาคม 2563) หรือ 1 ปีการศึกษา (กันยายน 2563 – พฤษภาคม 2564)

โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายเดือน ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติ เอกสารการสมัคร กระบวนวิชาที่เปิดสอน ฯลฯ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1k_UoYacq0sFg0VaOCWIZHfMFX9-bY0FF?usp=sharing
ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หมายเหตุ เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย

เอกสารการสมัคร

1. LUMS Student Application form
2. Student Information Sheet
3. Transcript of Records
4. Certification of Provisional Grade Point Average
5. Certificate Proficiency in English
6. Passport Size Photographs (3 Copies)
7. Scanned Copy of Passport

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ