แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ยกเลิกงดสอน เรียนตามปกติ กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 001, 002 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศ ยกเลิกงดสอน เรียนตามปกติ กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 001, 002 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ยกเลิกงดสอน เรียนตามปกติ กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 001, 002 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศ ยกเลิกงดสอน เรียนตามปกติ กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 001, 002 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

วัน อังคาร ที่ 10 มี.ค. 63 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ