แสดงรายละเอียดข่าว



ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย ตอน 801, 802 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย ตอน 801, 802 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย ตอน 801, 802 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย ตอน 801 และ 802 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

วัน อาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2563
เวลา 9.30-12.30 น. และ 13.30-16.30 น.

จากเดิมเรียนห้อง LB 1401 ย้ายไปเรียนอาคารเรียนรวม(สำนักทะเบียน) RB 5101 ชั้น 1 (ข้างบันไดทางขึ้น)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ