แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Fall 2020 Exchange Program, Saga University

ประชาสัมพันธ์ Fall 2020 Exchange Program, Saga University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Fall 2020 Exchange Program, Saga University

Saga University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2020 Exchange Program, Saga University

- สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
- กำหนดจัดขึ้นระหว่างตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564
- โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาโปรแกรม SPACE-E ซึ่งเปิดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาเอกตามที่นักศึกษาสนใจซึ่งเปิดสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. Application Form
2. Letter of Recommendation
3. Official Transcript
4. Language Proficiency Test
5. Certificate of Enrollment
6. Certificate of Health
7. Application for Certificate of Eligibility
8. Copy of Passport

- ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.irdc.saga-u.ac.jp/ja/interest/space.html
หมดเขตเสนอชื่อถึงกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ