แสดงรายละเอียดข่าวโครงการศึกษาประวัติศาสตร์การระงับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการลงทุนข้ามชาติในประวัติศาสตร์ภาคเหนือ

โครงการศึกษาประวัติศาสตร์การระงับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการลงทุนข้ามชาติในประวัติศาสตร์ภาคเหนือ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการศึกษาประวัติศาสตร์การระงับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการลงทุนข้ามชาติในประวัติศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อ พุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.15-17.00 น. ณ จังหวัดลำปาง นักศึกษากระบวนวิชา 177433 ได้เข้าร่วมโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจรู้ถึงความจำเป็นในการสร้างระบบระงับข้อพิพาทขึ้นเพื่อคุ้มครองการลงทุนข้ามชาติและตระหนักถึงความสำคัญในการออกแบบองค์กรระงับข้อพิพาทภายในประเทศให้ได้มาตรฐานเพื่อรักษาเอกราชทางการศาลและกฎหมาย ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้าร่วม จำนวน 24 คน
โดยการเรียนรู้ผ่านหลักการเกี่ยวกับ อาณาจักรสยามได้ขยายดินแดนและเขตอำนาจศาลเข้าครอบงำพื้นที่ล้านนาเพื่อจัดการทรัพยากรท้องถิ่น รวบอำนาจในการบริหารประเทศและจัดการความขัดแย้งภายใต้ระบบกฎหมายไทยอย่างไรก็ดีอิทธิพลของเจ้าอาณานิคมมหาอำนาจในศตวรรษที่ 19-20 อย่างอังกฤษก็ได้พยายามขยายเขตอิทธิพลทางเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมทำไม้ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐไทยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นอันมากยิ่งไปกว่านั้นอังกฤษยังได้สร้างฐานอำนาจทางการเมืองโดยอาศัยสนธิสัญญาเบาว์ริ่งในการจัดตั้งศาลกงสุลขึ้นในเวียงเจียงใหม่บริเวณริมน้ำปิงซึ่งจัดเป็นศาลกงสุลแห่งแรกๆของโลกเพื่อคุ้มครองการลงทุนและคนในบังคับของตนเพื่อแสดงออกถึงสิทธิสภาพนอกดินแดนเหนือเขตอำนาจศาลไทยดังนั้นการเข้าใจเรื่องการระงับข้อพิพาทเพื่อคุ้มครองการลงทุนการทวงคืนเอกราชทางการศาลของสยามจึงต้องเห็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุตสาหกรรมป่าไม้ของอังกฤษในบริเวณจังหวัดลำปาง และศาลกงสุลอังกฤษในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าใจจุดเริ่มต้นของการออกแบบองค์กรระงับข้อพิพาทเพื่อคุ้มครองการลงทุนข้ามชาติและสัมพันธภาพต่อเอกราชทางการศาลของรัฐท้องถิ่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ