แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม การตอบข้อสอบวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 001 และ 801 อ.ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

ประกาศสอนเพิ่มเติม การตอบข้อสอบวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 001 และ 801 อ.ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม การตอบข้อสอบวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 001 และ 801 อ.ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

ประกาศสอนเพิ่มเติม การตอบข้อสอบวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 001 และ 801 อ.ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

วัน พุธ ที่ 4 มี.ค. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ