แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน

คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
- เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
และลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2562
- เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 13 มีนาคม 2563
ส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
(ทุนให้เปล่าไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น)
*วันสัมภาษณ์ทุนจะประกาศให้ทราบภายหลัง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ