แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนสอบ EPTUS 2020 รอบเดือนมีนาคม

ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนสอบ EPTUS 2020 รอบเดือนมีนาคม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนสอบ EPTUS 2020 รอบเดือนมีนาคม

ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ English Proficiency Test for Undergraduate Student (EPTUS) เพื่อให้นักศึกษานำผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการและเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ นั้น

กองวิเทศฯ จึงขอประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนสอบ EPTUS 2020 รอบเดือนมีนาคม เช็คชื่อและรอบสอบที่ได้ลงทะเบียนได้ที่
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1860

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ โปรดติดต่อที่ คุณจันทร์วิมล เลิศอนันต์ โทร 43668 อีเมล์ irdcmu@gmail.com เพื่อดำเนินการต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ