แสดงรายละเอียดข่าวการประชุมเพื่อสรุปข้อมูลและกำหนดทิศทางการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิต่อกรณีการจำหน่ายรายการบุคคลออกจากฐาน

การประชุมเพื่อสรุปข้อมูลและกำหนดทิศทางการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิต่อกรณีการจำหน่ายรายการบุคคลออกจากฐาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมเพื่อสรุปข้อมูลและกำหนดทิศทางการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิต่อกรณีการจำหน่ายรายการบุคคลออกจากฐาน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.สุธาสินี สุภา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปข้อมูลและกำหนดทิศทางการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิต่อกรณีการจำหน่ายรายการบุคคลออกจากฐานข้อมูลทะเบียน และการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ