แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ กระบวนวิชา176101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประชาสัมพันธ์ กระบวนวิชา176101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ กระบวนวิชา176101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นักศึกษากระบวนวิชา176101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป INTRODUCTION TO LAW ตอนเรียน 003, 004 (อ.ปีดิเทพ) สามารถเลือกวิธีเรียนได้ 2 วิธี

(ก.) on-campus mode เลือกเรียนที่ห้องประชุมใหญ่คณะนิติศาสตร์ มช. ตามปกติ หรือ

(ข.) online learning mode เลือกเรียนผ่านทาง Facebook Live อ. ปีดิเทพ อยู่ยืนยง โดยจะทำการ Facebook Live ใน วัน/เวลา ตามตารางสอนปกติ

หากนักศึกษาต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ติดต่อ อ.ดร.ปีดิเทพ โทร. 0844154256

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ