แสดงรายละเอียดข่าวโครงการศึกษาประวัติศาสตร์สิทธิมนุษยชน

โครงการศึกษาประวัติศาสตร์สิทธิมนุษยชน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการศึกษาประวัติศาสตร์สิทธิมนุษยชน

เมื่อวันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 - 12.15 น. นักศึกษากระบวนวิชา 177465 : กฎหมายสิทธิมนุษยชน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ในสังคม และมองเห็นสภาพปัญหาเกี่ยวกับการต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งยังสามารถปรับใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลแบบนิทรรศการได้ จึงได้เข้าศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงในวันเวลาดังกล่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ