แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการดำเนินงานศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร "กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" จึงเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บริการทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ