แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ตอน 801 ภาคพิเศษ
งดสอน
วัน อังคาร ที่ 3 มี.ค. 63 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1401

สอนชดเชย
วัน อาทิตย์ ที่ 1 มี.ค. 63 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1401
และวัน พุธ ที่ 4 มี.ค. 63 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ