แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (ประจำเดือนมีนาคม 2563)

ประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (ประจำเดือนมีนาคม 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (ประจำเดือนมีนาคม 2563)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ English Proficiency Test for Undergraduate Student (EPTUS) เพื่อให้นักศึกษานำผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการและเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ นั้น

นักศึกษาที่สนใจเข้ารับการทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 /2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 โปรดดูรายละเอียดตารางสอบและวิธีการลงทะเบียนสมัคร ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจันทร์วิมล เลิศอนันต์ โทร 43668 อีเมล์ irdcmu@gmail.comคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ