แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 อ.ดร.พลอยแก้ว

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 อ.ดร.พลอยแก้ว - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 อ.ดร.พลอยแก้ว

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 อ.ดร.พลอยแก้ว

วัน จันทร์ ที่ 24 ก.พ. 63 เวลา 1430-1600 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ