แสดงรายละเอียดข่าวUpdated ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการสอน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

Updated ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการสอน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Updated ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการสอน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการสอน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
ตั้งแต่หลังการสอบกลางภาค
- ตอนเรียน 001,003 เรียนทุกวันเสาร์, ตอนเรียน 801 เรียนทุกวันอาทิตย์ จากเดิมเรียนเวลา 9.00-12.00 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 9.30-12.30 น.
- ตอนเรียน 002 เรียนทุกวันเสาร์, ตอนเรียน 802 เรียนทุกวันอาทิตย์ จากเดิมเรียนเวลา 13.00-16.00 น เปลี่ยนเป็น เวลา 13.30-16.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ