แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนและเรียนรวม กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศงดสอนและเรียนรวม กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนและเรียนรวม กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศงดสอนและเรียนรวม กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
ภาคพิเศษ ตอน 802
- งดสอนวัน เสาร์ ที่ 29 ก.พ. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1404
และให้เรียนรวม (ภาคพิเศษและภาคปกติ) ในวัน จันทร์ ที่ 24 และวัน พฤหัสบดี ที่ 27 ก.พ. 63 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1201 หรือมาเรียนรวมภาคพิเศษ วัน พฤหัสบดี ที่ 27 ก.พ. 63 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1401
ภาคปกติ ตอน 001
- นักศึกษาภาคปกติ ตอน 001 เดิมเรียนห้อง LB 1402 ย้ายไปเรียนห้อง LB 1201 (เฉพาะวันที่ 24 และ 27 ก.พ. 63)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ