การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ข่าวทั่วไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบความร่วมมือในเชิงการบูรณาการความสามารถทางวิชาการ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและบริการวิชาการเพือ่การลดความเหลื่อมล้ำ และเพื่อหารือและแลกเปลี่ยน สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีผู้แทนจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม จำนวน 20 คน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีพันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณรูปภาพจาก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง