Shizuoka University 2020 Fall Semester (หมดเขตรับสมัคร 27 มีนาคม 2563)

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

Shizuoka University 2020 Fall Semester (หมดเขตรับสมัคร 27 มีนาคม 2563)

Shizuoka University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Shizuoka University 2020 Fall Semester กำหนดจัดขึ้นระหว่างตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

- เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
- ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปี
- เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application Form

2. Study Plan

3. Certificate of Health

4. Application for Certificate of Eligibility

5. Letter of Recommendation

6. Official Transcript

7. Certificate of Enrollment

8. Certificate of Deposit Balance

9. ID photo

10. Color Copy of Passport

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1850

ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป