แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ การจัดบรรยายพิเศษกระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดย ดร.เบญจวรรณ ตั้งสถาพรพันธ์

ประกาศ การจัดบรรยายพิเศษกระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดย ดร.เบญจวรรณ ตั้งสถาพรพันธ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ การจัดบรรยายพิเศษกระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดย ดร.เบญจวรรณ ตั้งสถาพรพันธ์

ประกาศ การจัดบรรยายพิเศษกระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดย ดร.เบญจวรรณ ตั้งสถาพรพันธ์

ในหัวข้อ กฎหมายการแข่งขันและเศรษฐกิจดิจิตอล

วัน เสาร์ ที่ 15 ก.พ. 63 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้อง LB 1201

สามารถดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยายได้ตาม ไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ