แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AUN-ACTS ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AUN-ACTS ภาคการศึกษาที่ 1/2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AUN-ACTS ภาคการศึกษาที่ 1/2563

วิทยาลัยนานาชาติฯ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเพื่อถ่ายโอนหน่วยกิต ภายใต้โครงการ AUN-ACTS (ASEAN University Network – ASEAN Credit Transfer System) เป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายภูมิภาคอาเซียน ในทุกสาขาวิชา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

  โดยโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนทุนทั้งสิ้น 37 ทุน โดยรายละเอียดการขอทุน มีดังนี้

1. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย: บัตรโดยสารไป-กลับ (ชั้นประหยัด) ค่าวีซ่า ค่าประกัน ค่าเบี้ยเลี้ยงประจำเดือน รวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
2. นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ
3. นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน (ตามเอกสารแนบ) โปรดดำเนินการสมัครด้วยตนเอง ดังนี้

1. สมัครออนไลน์ที่ https://form.jotform.com/200358434803451 หรือสแกน QR Code ตามโปสเตอร์ที่แนบมานี้
2. กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน (ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
วิทยาลัยนานาชาติฯ มีกำหนดการกิจกรรมดังนี้
- วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทางเว็บไซด์ http://www.icdi.cmu.ac.th/Home.aspx
- วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563: ดำเนินการสอบสัมภาษณ์


หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ