ารสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ารสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะนิติศาสตร์
เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม
สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดการสมัครอยู่ในไฟล์ประกอบข่าว