แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177142 หลักกฎหมายมหาชนฯ ตอน 001 และ 002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177142 หลักกฎหมายมหาชนฯ ตอน 001 และ 002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาตรี เรืองเดชณรงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177142 หลักกฎหมายมหาชนฯ ตอน 001 และ 002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177142 หลักกฎหมายมหาชนฯ ตอน 001 และ 002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาตรี เรืองเดชณรงค์

วัน จันทร์ ที่ 10 ก.พ. 63 (วันหยุดมาฆบูชา)
เวลา 9.30-12.00 น. และ 14.00-16.00 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ