ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

วัน จันทร์ ที่ 10 ก.พ. 63 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1201