แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 179443 กฎหมายกีฬา ตอน 001, 801 ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 179443 กฎหมายกีฬา ตอน 001, 801 ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 179443 กฎหมายกีฬา ตอน 001, 801 ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 179443 กฎหมายกีฬา ตอน 001, 801 ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

วัน พฤหัสบดี ที่ 6 ก.พ. 63 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ