ประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 179443 กฎหมายกีฬา ตอน 001, 801 ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 179443 กฎหมายกีฬา ตอน 001, 801 ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 179443 กฎหมายกีฬา ตอน 001, 801 ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

วัน พฤหัสบดี ที่ 6 ก.พ. 63 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1402