ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 801 และ 802 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 801 และ 802 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 801 และ 802 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

-177114 ตอน 802 ภาคพิเศษ
วัน พุธ ที่ 5 ก.พ. 63 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1402
-177114 ตอน 801 ภาคพิเศษ
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 ก.พ. 63 เวลา 16.30-19.30 ห้อง LB 1402