ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 801 อาจารย์ ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 801  อาจารย์ ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 801 อาจารย์ ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

วัน พุธ ที่ 5 ก.พ. 63 เวลา 13.00-14.30 น. ห้องประชุมใหญ่