แสดงรายละเอียดข่าวการประชุมเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน ณ คณะนิติศาสตร์

การประชุมเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน ณ คณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน ณ คณะนิติศาสตร์

กสม. ประชุมเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน ให้แก่ครู อาจารย์ พื้นที่ภาคเหนือ


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือทิศทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด

ในชั้นนี้ จะดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน (Training of Trainers) เพื่อนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะดำเนินการโครงการนำร่องในวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนครู อาจารย์จากโรงเรียนระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมปลาย เข้าร่วม เพื่อเป็นวิทยากรต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมเห็นว่าในระยะต่อไป ควรต้องขยายกลุ่มเป้าหมายในการสร้างวิทยากรกระบวนการ โดยแบ่งเป็นจังหวัดตามพื้นที่ หรือการจัดทำโรงเรียนต้นแบบในแต่ละจังหวัด เพื่อให้โรงเรียนในระดับเดียวกันได้เข้ามาเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนมีแบบที่โรงเรียนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการจัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนระดับมัธยมร่วมกันระหว่าง กสม. กับมหาวิทยาลัย และโรงเรียนในพื้นที่ รวมถึงการทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคเหนือเกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ