แสดงรายละเอียดข่าวประกาศวันและเวลาการสอนส่วนของอาจารย์พิเศษ กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2562

ประกาศวันและเวลาการสอนส่วนของอาจารย์พิเศษ กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศวันและเวลาการสอนส่วนของอาจารย์พิเศษ กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2562

ประกาศวันและเวลาการสอนส่วนของอาจารย์พิเศษ กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2562

177332-001 ภาคปกติ ผู้สอน อ.คมศักดิ์ โตโภชนพันธุ์
เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 17.00-20.00 น. ห้อง LB 1404
***เริ่มเรียน วันจันทร์ ที่ 3 ก.พ. 63

177332-801 ภาคพิเศษ ผู้สอน อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์
เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.30-19.30 ห้อง LB ประชุมใหญ่
***เริ่มเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 6 ก.พ. 63

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ